דרישות החוק

גופים מפוקחים החבים בחובת הסריקה
נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, ניהול רישומים של נותן שירות עסקי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע”ה-2014

לפי סעיף 9 לצו, “נותן שירות עסקי יבדוק אל מול הרשימה אם מצויים בה שם או מספר זהות של הלקוח, הנהנה ובעל השליטה טרם מתן השירות העסקי וכן כל 6 חודשים את עדכון הרשימה לגבי כל הלקוחות המקבלים ממנו שירות עסקי”.

“הרשימה” – רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה לפי סעיף 47(ב)1(ג) לחוק איסור מימון טרור** ושקישור אליה פורסם באתר האינטרנט של הממונה; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לנותן השירות העסקי בדרך שנקבעה לפי סעיף 47(ב)1(ב) לחוק איסור מימון טרור ונותן השירות העסקי לא קיבל הודעה על ביטולה;

*נותן שירות עסקי מוגדר  לפי סעיף 8ב לחוק איסור הלבנת הון –

נותן שירות עסקי” – עורך דין או רואה חשבון, שמבצע או מתבקש לבצע, בעבור לקוח, שירות עסקי במסגרת שירות מקצועי מטעמו;

שירות עסקי” – כל אחת מהפעולות המפורטות להלן:

(1)   קנייה, מכירה או חכירה לדורות של נכסי דלא ניידי;

(2)   קנייה או מכירה של עסק;

(3)   ניהול נכסי הלקוח, ובכלל זה ניהול כספים, ניירות ערך ונכסי דלא ניידי, וכן ניהול חשבונות של לקוח בתאגיד בנקאי או באחד מהגופים המנויים בפרטים 1 עד 4 ו-6 לתוספת השלישית;

(4)   קבלה, החזקה או העברה של כספים לצורך הקמה או ניהול של תאגיד;

(5)   הקמה או ניהול של תאגיד, עסק או נאמנות לאחר.

**חוק איסור מימון טרור בוטל במסגרת סעיף 74 לחוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016 והוחלף על ידו.

 

יהלומנים וסוחרים באבנים יקרות

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של סוחר באבנים יקרות למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע”ד-2014

לפי סעיף 14 לצו, סוחר באבנים יקרות יבדוק ברשימה במועד העסקה אם מצויים בה שם או מספר זהות של הלקוח, מעביר התשלום, נהנה ובעל שליטה טרם קבלת התמורה בכספים בעד עסקה באבנים יקרות; בדיקה כאמור תבוצע כל אימת שנוסף ארגון או אדם לרשימה.

“הרשימה” – רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה לפי סעיף 47(ב)(1)(ג) לחוק איסור מימון טרור**; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לסוחר באבנים יקרות בדרך שנקבעה לפי סעיף 47(ב)(1)(ב) לחוק איסור מימון טרור, וסוחר באבנים יקרות לא קיבל הודעה על ביטולה;

**חוק איסור מימון טרור בוטל במסגרת סעיף 74 לחוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016 והוחלף על ידו.

“עסקה באבנים יקרות” או “עסקה” – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק*, הנעשית בעסקה אחת בתמורה לכספים בסכום שווה ערך לאחד מאלה:

(1)   50,000 שקלים חדשים לפחות בין שנעשתה בפעולה אחת ובין בכמה פעולות הנחזות בעיני הסוחר באבנים יקרות כקשורות זו לזו במהלך יום פעילות אחד;

(2)   5,000 שקלים חדשים לפחות אם העסקה נעשית עם לקוח ממדינה או טריטוריה המנויה בתוספת הראשונה, בין שנעשתה בפעולה אחת ובין בכמה פעולות הנחזות בעיני הסוחר באבנים יקרות כקשורות זו לזו במהלך יום פעילות אחד;

(3)   75,000 שקלים חדשים לפחות אם העסקה נעשתה על ידי קמעונאי, בין שנעשתה בפעולה אחת ובין בכמה פעולות הנחזות בעיני הסוחר באבנים יקרות כקשורות זו לזו במהלך יום פעילות אחד; לעניין זה, “קמעונאי” – מי שעסקו במכירת אבנים יקרות לציבור;

נותני שירותי אשראי

בהתאם לסעיף 14 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותי אשראי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע”ז-2017

נותן שירותי אשראי יבדוק אל מול הרשימה –

(1)     אם מצוי בה שם או מספר זהות של מקבל שירות, מיופה כוח, נהנה או בעל שליטה שפרטיו מצויים במאגר המידע הממוחשב שהוקם לפי סעיף 16(א); בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה;

(2)     אם מצויים בה שמותיהם של צדדים לפעולה, למעט אלו המופיעים בפסקה (1); בפסקה זו-

“פעולה” –העברה של נכס פיננסי מישראל לחוץ לארץ או לאזור, או העברה של נכס פיננסי מחוץ לארץ או מהאזור  לישראל; “צד לפעולה” – מי שהוא אחד הצדדים לפעולה הנעשית באמצעות נותן שירותי האשראי; ולעניין שטרי חוב ושיקים – עושה השטר או מושך השיק, לפי העניין, וכן הנפרע בשטר או בשיק, לפי העניין;

*”הרשימה” – רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור שפורסמה בהודעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לנותן שירותי אשראי בדרך שנקבעה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור, ונותן שירותי האשראי לא קיבל הודעה על ביטולה;

נתוני שירות בנכס פיננסי

בהתאם לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירותים בנכסים פיננסיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור) (טיוטת הצו צפויה להתפרסם במהלך 2018)

זירות סוחר (FOREX)

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של זירת סוחר לחשבונו העצמי למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשע”ו-2015. לפי סעיף 17 לצו:

החברה תבדוק אל מול הרשימה –

(1)       אם מצוי בה שם או מספר זהות של בעל חשבון, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה, בחשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהחברה קיבלה הודעה על הוספת ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון בעלים, מורשה חתימה, נהנה או בעל שליטה;

(2)       אם שמותיהם של צדדים לפעולה אחרת, למעט אלה המנויים בפסקה (1), מצויים ברשימה; לעניין פסקה זו, “פעולה אחרת” – כל אחת מאלה:

(א)       העברה אלקטרונית מישראל אל מחוץ לישראל ומחוץ לישראל לישראל או שמקורה ויעדה אינם בישראל אך בוצעה דרך ישראל;

(ב)       העברה מישראל למדינה או לטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור לפירעון;

(ג)        העברה ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה לישראל, לרבות באמצעות תשלום שיקים שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור;

(3)       האמור בפסקה (2) לא יחול על העברות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ג) שבה, אם החברה קיבלה את ההוראה לביצוע העברה מאת מוסד ציבורי, תאגיד בנקאי או בנק ישראל, בין לעצמם ובין ללקוחותיהם.

* “הרשימה” – רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה לפי סעיף 47(ב)(1)(ג) לחוק איסור מימון טרור**; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לחברה לפי סעיף האמור והחברה לא קיבלה הודעה על ביטולה;

*”חברה” – חברה בעלת רישיון זירה כהגדרתו בסעיף 44יב לחוק ניירות ערך;

**חוק איסור מימון טרור בוטל במסגרת סעיף 74 לחוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016 והוחלף על ידו

חברי בורסה

סעיף 17 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של חבר בורסה למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשעא-2010

חבר בורסה יבדוק אל מול הרשימה –

(1)       אם מצוי בה שם או מספר זהות של בעל חשבון, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה, בחשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון בעלים, מורשה חתימה, נהנה או בעל שליטה;

(2)       אם שמו של מבצע פעולה כאמור בסעיף 3(ו) ו-(ז) מצוי ברשימה;

(3)       אם שמותיהם של צדדים לפעולה, למעט אלה המנויים בפסקה (1), מצויים ברשימה; לעניין זה, “פעולה” – כל אחת מאלה:

(א)       העברה אלקטרונית מישראל לחוץ לארץ ומחוץ לארץ לישראל או שמקורה ויעדה אינם בישראל ואולם בוצעה דרך ישראל;

(ב)       העברה מישראל למדינה או לטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור; נפרע בפסקת משנה זו הוא מי שרשום כבעל חשבון ברשומה האלקטרונית שצירף מוסד פיננסי כאמור להצגת השיקים;

(ג)        העברה ממדינה או מטריטוריה מן המנויות בתוספת הראשונה לישראל, לרבות באמצעות תשלום שיקים שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור;

(4)       האמור בפסקה (3) לא יחול על העברות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ג) בה, אם חבר הבורסה קיבל את ההוראה לביצוע העברה מאת מוסד ציבורי, חבר בורסה אחר, תאגיד בנקאי או בנק ישראל, בין בעבורם ובין בעבור לקוחותיהם, או שהיעד של פעולת ההעברה הוא מוסד ציבורי, חבר בורסה אחר או תאגיד בנקאי, בין לאחד מהם ובין ללקוחותיהם.

קופות גמל, מבטחים וסוכני ביטוח

צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מבטחים, סוכני ביטוח וחברות מנהלות, למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשע”ז-2017 – ייכנס לתוקף ביום 18.5.18.

לפי סעיף 15 “גוף מוסדי יבדוק אל מול הרשימה: (1) אם מצויים בה שם או מספר זהות של בעל פוליסה, מבוטח, עמית, מיופה כוח, מוטב למקרה חיים, מוטב למקרה מוות שהוא מוטב בלתי חוזר או מוטב למקרה מוות שפרטיו מצויים במאגר המידע הממוחשב שהוקם לפי סעיף 17(א), נהנה ובעל שליטה )להלן יחד – מקבל שירות לבדיקה), בכל חוזי ביטוח החיים או החשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תבוצע לכל הפחות בסופו של כל רבעון;  (2) אם שמו של עושה פעולה כאמור בסעיף 3(ז) מצוי בה;  (3) אם שמותיהם של צדדים לפעולה בחוזה ביטוח חיים או בחשבון, למעט אלה המנויים בפסקה (1) מצויים ברשימה; בפסקה זו, “פעולה” – העברת כספים מישראל למדינה או לטריטוריה המנויה בתוספת הראשונה או העברת כספים לישראל ממדינה או טריטוריה כאמור, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג או שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור”.

מנהלי תיקי השקעות

סעיף 15 לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של מנהל תיקים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), תשעא-2010 קובע כי:

“מנהל תיקים יבדוק אל מול הרשימה אם מצוי בה שם או מספר זהות של לקוח, מיופה כוח, נהנה או בעל שליטה, בכל החשבונות המנוהלים אצלו; בדיקה כאמור תיערך כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון לקוח, מיופה כוח, נהנה או בעל שליטה”.

“הרשימה” – רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה לפי סעיף 18 לחוק המאבק בטרור; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה למנהל תיקים, ומנהל התיקים לא קיבל הודעה על ביטולה;

בנקים וחברות כרטיסי האשראי

בהתאם לסעיף 13א לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס”א-2001

13א.     תאגיד בנקאי יבדוק אל מול הרשימה* –

(1)       אם מצויים בה שם או מספר זהות של בעל חשבון, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה, בכל החשבונות המנוהלים אצלו; למען הסר ספק, בדיקה כאמור תבוצע כל אימת שהוסף ארגון או אדם לרשימה או הוסף לחשבון בעלים, מורשה חתימה, נהנה ובעל שליטה;

(2)       אם שמו של מבצע פעולה כאמור בסעיף 2(ו) ו-(ז) מצוי ברשימה;

(3)       אם שמותיהם של צדדים לפעולה, למעט אלה המנויים בפסקה (1), מצויים ברשימה; לענין זה, “פעולה” – כל אחת מאלה:

(א)       העברה אלקטרונית באמצעות SWIFT מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל או שמקורה ויעדה אינם בישראל ואולם בוצעה דרך ישראל;

(ב)       העברה מישראל למדינה או לטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית, לרבות באמצעות תשלום שיקים שהציג מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור; לענין פסקת משנה זו, מי שרשום כבעל חשבון ברשומה האלקטרונית שצירף מוסד פיננסי כאמור להצגת השיקים הוא נפרע;

(ג)        העברה ממדינה או מטריטוריה המנויה בתוספת הרביעית לישראל, לרבות באמצעות תשלום שיקים שמשוכים על מוסד פיננסי במדינה או בטריטוריה כאמור, והכל בסכום שווה ערך ל-5,000 שקלים חדשים לפחות;

(4)       האמור בפסקה (3) לא יחול על העברות כאמור בפסקאות משנה (ב) ו-(ג) בה, אם התאגיד הבנקאי קיבל את ההוראה לביצוע העברה מאת מוסד ציבורי, תאגיד בנקאי אחר או בנק הדואר, בין בעבורם ובין בעבור לקוחותיהם, או שהיעד של פעולת העברה הוא מוסד ציבורי או תאגיד בנקאי, בין בעבורו ובין בעבור לקוחותיו.

“הרשימה” לפי סעיף ההגדרות– רשימה מרוכזת של ארגוני טרור מוכרזים ושל מי שהוכרז אדם שהוא פעיל טרור, שפורסמה מכוח תקנות לפי סעיף 47(ב)(1)(ג) לחוק איסור מימון טרור**; וכן ארגון או אדם כאמור, שהודעה על הכרזתו כארגון טרור או כאדם שהוא פעיל טרור הומצאה לתאגיד הבנקאי בדרך שנקבעה לפי סעיף 47(ב)(1)(ב) לחוק איסור מימון טרור והתאגיד הבנקאי לא קיבל הודעה על ביטולה;

**חוק איסור מימון טרור בוטל במסגרת סעיף 74 לחוק המאבק בטרור, התשע”ו-2016 והוחלף על ידו.

המידע המובא לעיל מובא לצורך הנוחות בלבד, ומודגש של כי הנוסח המחייב של הצווים הוא כפי שפורסם ברשומות ו/או באתרי הרשויות הרלוונטיות.
המידע המובא לעיל אינו בגדר ייעוץ משפטי ו/או המלצה לפעולה כלשהי, וAdvanscreen ממליצה לכל לקוחותיה להיוועץ בנותני שירותים מקצועיים לצורך אבחון החובות הרגולטוריים המוטלים עליהם.

לא מצאתם כאן את העסק שלכם? מתלבטים לגבי המשמעות של המידע שמצאתם? נשמח לעזור…

 

נא הזינו פרטי קשר בטופס מתחת, או חייגו אלינו ל  077-957-7070